L'école Au Jardin du Tao enseigne les routines selon le programme de la Fédération Internationale de Qi Gong pour la santé (Chinese Health Qigong Association et International Health Qigong Fédération).

1 Ba Duan Jin

2 Yi Jin Jing

3 Mawangdui Daoyin Shu

4 Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa

5 Dawu

6 Wu Qin Xi

7 Shi Er Duan Jin

8 Liu Zi Jue

9 Taiji Yangsheng Zhang

-----------------------------------

et le Daoyin Yangsheng Gong ( Méthodes de Zhang Guang De )